Roczny Plan Pracy

Opiekuńczo – Wychowawczej

i Edukacyjnej Gminnego Żłobka w Sośniach

 

Ogólne cele zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych:

 1. Zapewnienie dziecku opieki i warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. Zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa i pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej;
 3. Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych;
 4. Wyrabianie właściwych kontaktów społecznych z opiekunkami/ innymi dziećmi  w grupie;
 5. Wspomaganie dziecka w jego rozwoju psychicznym, fizycznym i społecznym;
 6. Uwzględnianie indywidualnego rozwoju psychofizycznego,
 7. Rozbudzanie wrażliwości artystycznej dzieci;
 8. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności dzieci;
 9. Rozbudzanie umiejętności poznawania zjawisk w otaczającym go świecie;
 10. Stwarzanie warunków do rozbudzania wyobraźni i fantazji;
 11. Dbałość o harmonijny rozwój dziecka;
 12. Rozwijanie mowy dziecka poprzez poszerzanie zasobu słów, komunikację interpersonalną;
 13. Rozwijanie motoryki małej i dużej, ćwiczenia ręki, ćwiczenia fizyczne;
 14. Rozbudzanie aktywności ruchowej dzieci,
 15. Kształtowanie umiejętności technicznych dziecka – m.in. organizowanie zabaw konstrukcyjnych;
 16. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka poprzez czytanie bajek, oglądanie bajek edukacyjnych, opowiadanie ilustracji;
 17. Wdrażanie zabaw edukacyjnych i twórczych w celu rozwijania intelektu dzieci;
 18. Bieżące informowanie rodziców o sukcesach dzieci i funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

                                                                                          dz1

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

Adaptacja dzieci w żłobku

- Organizacja „dnia otwartego” w ostatnim tygodniu sierpnia;

- Wywiad z rodzicami dzieci nt. ich zachowań, potrzeb i diety;

- Wydłużanie czasu pobytu dzieci w żłobku;

 - Bieżący i systematyczny kontakt rodziców z opiekunkami;

 - Zabawy integracyjne, oswajanie dzieci z otoczeniem;

 - Obecność rodziców na zajęciach w żłobku;

wrzesień

Czynności samoobsługowe, utrwalanie nawyków higienicznych

- Nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, utrwalanie nawyków higienicznych;

 - Nauka właściwego zachowania się przy stole;

 - Wdrażanie do samoobsługi przy myciu, ubieraniu się, rozbieraniu, korzystaniu z toalety;

 - Czynności mające na celu odpieluchowanie;

 - Nauka sygnalizowania potrzeb edukacyjnych;

 - Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku podczas zajęć, sprzątanie zabawek po zajęciach;

- Współpraca z rodzicami w zakresie kształtowania czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych;

cały rok

Rozwój społeczny

 

 

 - Nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego w relacjach z dziećmi;

- Kształtowanie dobrych wzorców w postawach i zachowaniu dzieci;

- Wdrażanie do zgodnej zabawy, życzliwych kontaktów między dziećmi i opiekunkami;

- Próby stosowania zwrotów grzecznościowych;

- Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między dziećmi;

- Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy;

- Wyrabianie właściwych reakcji dziecka na zakaz ze strony opiekunek.

cały rok

Rozwój emocjonalny

- Nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego;

- Zabawy integrujące dzieci;

- Pozytywne wzmacnianie dzieci – przytulanie, chwalenie itp.;

- Nauka stosowania form grzecznościowych;

- Nauka zwrotów, zachowań wskazujących na witanie i pożegnanie;

- stwarzanie miłej, przyjaznej atmosfery w grupie.

cały rok

Rozwój fizyczny

- Ogólnorozwojowe zabawy ruchowe;

- Zabawy naśladowcze przy muzyce;

- Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy z pokonywaniem przeszkód, podskoki, pełzanie itp.;

- Dbałość o prawidłową sylwetkę podczas chodzenia i siedzenia;

- Rozwijanie różnorodnych form ruchu w sali zabaw czy na placu zabaw;

 - Zabawy/ćwiczenia rozwijające motorykę małą: malowanie, ugniatanie, darcie, lepienie, rysowanie.

cały rok

Rozwój sensomotoryki

- Szeregowanie klocków, ustawianie od najmniejszego do największego i odwrotnie;

- Budowanie konstrukcji przestrzennych;

- Zabawy manipulacyjne - zabawy z nawlekaniem, dopasowaniem, przekładaniem, wrzucaniem itp.;

- Zabawy twórcze-  lepienie, ugniatanie, malowanie itp.

- Różnorodne zabawy sensoryczne pobudzające dziecięce zmysły i dbające o harmonijny rozwój dzieci.

cały rok

„ sensoryczne czwartki”

Rozwój mowy i myślenia

- Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem książek, ilustracji, własnych obserwacji;

- Zabawy rozwijające mowę dziecka – czytanie bajek, wierszyków;

- Oglądanie ilustracji i nazywanie rzeczy, roślin, zwierząt;

- Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze, artykulacyjne i oddechowe;

- Słuchanie i oglądanie bajek;

- Słuchanie i nauka krótkich piosenek, wierszyków, rymowanek,

- Codzienne ćwiczenia logopedyczne prowadzone przez opiekunki;

 - Zajęcia z logopedą.

cały rok

styczeń – czerwiec

Obserwacja i  wyjaśnianie zjawisk w otaczającym dzieci świecie – aspekt poznawczy

- Wskazywanie i obserwacja przez dzieci wybranych zjawisk zachodzących w świecie przyrody;

- Poznawanie świata przyrody ( poznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt);

- Obserwacja przyrody i zmian zachodzących w różnych porach roku;

- Nauka zachowań proekologicznych: zbieranie śmieci, wrzucanie odpadów do kosza, segregacja śmieci;

- Obcowanie z przyrodą poprzez wycieczki/ spacery, zabawy na świeżym powietrzu;

- Dbałość o najbliższe środowisko.

cały rok

Współpraca z rodzicami

 - Zapoznanie z zadaniami zawartymi w Rocznym planie pracy opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej, publikacja planu pracy na stronie żłobka i tablicy ogłoszeń;

- Propozycja ubezpieczenia dzieci;

- Wyrabianie nawyku informowania przez rodziców o nieobecnościach ich dzieci w żłobku;

- Informowanie rodziców o złym samopoczuciu ich dziecka;

- Przestrzeganie przez rodziców  wewnętrznych aktów prawnych żłobka;

- Zaangażowanie rodziców w realizację zadań zawartych w harmonogramie uroczystości planowanych w placówce;

- Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;

- Organizacja spotkań z rodzicami, z Radą Rodziców;

- Przekazywanie rodzicom tzw. kart obserwacji dziecka: wstępna – do końca listopada i końcowa – do końca czerwca,

- Systematyczne zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców na tablicy ogłoszeń                  w żłobku i stronie internetowej;

- Organizowanie spotkań  rodziców ze specjalistami, wspieranie rodziców w wypełnianiu ich wychowawczej funkcji względem dziecka;

- Organizacja zajęć otwartych dla rodziców.  

 

 wrzesień – wybór zarządu Rady Rodziców;

angażowanie rodziców do współtworzenia uroczystości w zgodnie z opracowanym harmonogramem

maj/ czerwiec

dz2

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY – STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

    Dziecko:

 • samodzielnie wykonuje czynności higieniczne,
 • potrafi kulturalnie zachować się przy stole,
 • samodzielnie spożywa posiłki,
 • próbuje się ubierać i rozbierać,
 • ma wdrożony nawyk mycia rąk,
 • sygnalizuje potrzeby fizjologiczne;
 • wie, że należy utrzymywać porządek wokół siebie,
 • używa prawidłowo zwrotów grzecznościowych,
 • potrafi słuchać,
 • potrafi współistnieć w grupie,
 • dzieli się zabawkami, przedmiotami,
 • osiąga odpowiedni poziom sprawności manualnej.

                                                                                                       

Wykaz zadań zaplanowanych do realizacji

w roku szkolnym 2023/2024

 

Opiekunki odpowiedzialne za organizacje wskazanych niżej zadań  przekazują materiały na stronę żłobka w ciągu dwóch dni.

Lp.

Temat konkursu/uroczystości/świąt

Osoba odpowiedzialna/

organizator

Termin realizacji

WRZESIEŃ

1.

Międzynarodowy Dzień Kropki

Wszystkie opiekunki wg harmonogramu

IX 2023

2.

"Przedszkolaki fajne dzieciaki-„obchody „Dnia Przedszkolaka”

Katarzyna Druzga

Ewelina Bagińska

IX 2023

3.

  Moc życzeń …dla chłopaków od dziewczyn- Dzień Chłopca

Wszystkie opiekunki wg planu pracy

IX 2023

PAŹDZIERNIK

4.

Dzień Edukacji Narodowej

 Wychowawcy

X 2023

5.

Święto Dyni

Koordynator: Katarzyna Michalewska

Paulina Dudek

X 2023

LISTOPAD

6.

Dzień Postaci z Bajki

Paulina Szymańska

Beata Bielska

XI 2023

7.

Andrzejki

Ewelina Bagińska

Karolina Wilczek

XI 2023

GRUDZIEŃ

8.

Przyjdź do nas Święty Mikołaju…-spotkanie z Mikołajem

Katarzyna Druzga

Paulina Szymanska

XII 2023

9.

Boże Narodzenie

Wigilia w przedszkolu

Wszystkie opiekunki                      wg harmonogramu

  

  

XII 2023

STYCZEŃ/ LUTY

10.

Dzień Babci i Dziadka

Beata Bielska

Katarzyna Michalewska

I 2024

11.

Balik karnawałowy

Paulina Szymańska

Katarzyna Druzga

II 2024

12.

„Walentynkowy zawrót głowy”

Wszystkie opiekunki wg harmonogramu

II 2024

MARZEC

13.

Powitanie wiosny-topienie Marzanny

Karolina Wilczek

Ewelina Baginska

III 2024

KWIECIEŃ

14.

Roztańczone przedszkola-obchody „Międzynarodowego Dnia Tańca” w przedszkolu ( wizyta w przedszkolu)

Wszystkie opiekunki

IV 2024

MAJ

15.

Obchody „Dnia flagi”

Wszystkie opiekunki

V 2024

16.

Dla mojej mamy -  prezenty, nagranie dla mamy, …..

Katarzyna Druzga

Katarzyna Michalewska

V 2024

CZERWIEC

17.

„Bawimy się wesoło”. Dzień Dziecka

Beata Bielska

Paulina Szymańska

VI 2024

18.

Dzień Przyjaciela

Wszystkie opiekunki

VI 2024

19.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

 Opiekunki grupy starszej + Rada Rodziców

VI 2024

UWAGA! Wykazane uroczystości organizujemy wspólnie.

Szanowni Rodzice,

to, czego będzie się uczyło dziecko w danym tygodniu jest zgodne z planem opiekuńczo – wychowawczym żłobka i zależeć będzie od pomysłowości lidera grupy, który jest odpowiedzialny za organizację zajęć w danym tygodniu i przesyłanie informacji/ relacji fotograficznej raz w tygodniu.

Lider z wyprzedzeniem umieszcza tygodniowe cele do realizacji na stronie żłobka:

Harmonogram:

Lp.

Miesiąc

Tydzień danego miesiąca

Lider odpowiedzialny za organizację zajęć w grupie starszaków - JEŻYKI

Lider odpowiedzialny      za organizację zajęć                w grupie maluchów - SÓWKI

1

listopad

06.11 – 10.11. 2023r.

Ewelina Baginska

Katarzyna Druzga

2

13.11 – 17.11. 2023r.

Katarzyna Michalewska

Beata Bielska

3

20.11 – 24.11. 2023r.

Paulina Szymańska

Katarzyna Druzga

4

27.11 – 01.12. 2023r.

Ewelina Baginska

( Andrzejki – Karolina Wilczek)

Beata Bielska

1

grudzień

04.12 – 08.12. 2023r.

Paulina Szymańska

Katarzyna Druzga

2

11.12 – 15.12. 2023r.

Katarzyna Michalewska

Beata Bielska

3

18.12 – 21.12. 2023r.

Ewelina Bagińska

Katarzyna Druzga

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW GMINNEGO ŻŁOBKA W SOŚNIACH

 

Przewodnicząca:  Sandra Krzekotowska

Skarbnik: Marta Skrzypek

Numer konta bankowego: 44 8409 0001 2002 0112 6219 0001

 

 

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

 dz1

6.30 – 9.00

 • przychodzimy do żłobka, witamy się i wspólnie się bawimy,
 • ćwiczymy przy muzyce,
 • przygotowujemy się do śniadania ( czynności higieniczno – porządkowe),
 • spożywamy śniadanie, około godz. 30,
 • uczymy się zasad higieny osobistej, myjemy rączki,
 • rozwijamy umiejętności samoobsługowe m.in. w toalecie.

9.15 -  11.30

 • uczestniczymy w zajęciach i zabawach: malujemy, śpiewamy, tańczymy, słuchamy, poznajemy świat itp.
 • bawimy się na placu zabaw, wychodzimy na spacer,
 • bawimy się w małych lub większych grupach,
 • utrwalamy wiersze i piosenki, których się nauczyliśmy,
 • spotykamy się z bajką,
 • w przerwie między zajęciami jemy II śniadanie.
 • uczestniczymy w zajęciach tematycznych,
 • bawimy się na placu zabaw, wychodzimy na spacer.

11.30 – 12.00

 • czynności porządkowo – higieniczne,
 • jemy obiad,
 • przygotowujemy się do poobiedniej drzemki.
 • zajęcia relaksacyjne, wyciszające, odpoczynek przy muzyce.

14.45  – 15.15

 • jemy podwieczorek

15.15 – 16.30

 • swobodne lub inspirowane przez nauczyciela zabawy
 • w zależności od pogody pozostajemy w sali lub wychodzimy na plac zabaw