Program opiekuńczo – wychowawczy obowiązujący w Gminnym Żłobku w Sośniach

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

 • Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka.
 • Zapewnienie dzieciom fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa.
 • Budowanie dobrych relacji na płaszczyźnie: dziecko-rodzic, dziecko-opiekun, dziecko-dziecko, opiekun-rodzic.
 • Wspieranie rodziny w pielęgnacji i wychowaniu dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ:

 • Wspomaganie u dziecka rozwoju umysłowego, w tym mowy i myślenia.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej , a także przestrzennej.
 • Tworzenie atmosfery poczucia bezpieczeństwa na każdej płaszczyźnie.
 • Tworzenie dobrego kontaktu emocjonalnego z dziećmi i rodzicami.
 • Ciągły kontakt z rodzicami, mający na celu zintegrowanie opieki w żłobku z opieką domową.
 • Tworzenie warunków do zabawy kierowanej i indywidualnej.
 • Nieustanna troska o zdrowie dzieci i ich fizyczną sprawność m.in.: poprzez dbanie o higienę i zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i zajęciach.
 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości, budowanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę i sztukę.
 • Stymulowanie i pobudzanie dziecka do bycia kreatywnym na miarę swoich możliwości.
 • Budowanie u dziecka poczucia przynależności społecznej do różnych grup społecznych m.in.: rodziny i grupy rówieśniczej.

Niniejsze zagadnienia realizowane są poprzez  ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w żłobku. Ponadto opiekunki dzieci pracują w oparciu o przygotowane przez nich miesięczne plany pracy.

Wszystkie propozycje zabaw i ćwiczeń nakierowane są na odpowiedni podział wiekowy. Opiekun, w sposób odpowiedni do potrzeb dziecka, odpowiada na jego sygnały. Aktywność opiekuna wspierana jest poprzez pomoce dostosowane do wieku i możliwości dziecka. Elementy do patrzenia, przedmioty o różnorodnych kształtach i fakturze rozwijają wrażenia dotykowe. Elementy nakładanie, wciskanie, pojedyncze duże obrazki z niewielką ilością szczegółów oraz przedmioty wydające dźwięki rozwijają wrażenia słuchowe. Elementy do przekraczania są istotne w nauce chodzenia np.: rolki, schodki, małe zjeżdżalnie.

Mając na uwadze rozwój dziecka,  placówka organizuje zabawy i zajęcia dydaktyczne rozwijające wszystkie funkcje poznawcze.  Zwracamy także uwagę na uczenie dzieci samodzielności.

 W żłobku odbywają się zajęcia:

 • wspierające rozwój poznawczy: zajęcia oparte na zabawie, przyzwyczajanie dzieci do czynności samoobsługowych, kształcenie nawyków higienicznych, przyzwyczajanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 • muzyczne: to zabawa z rytmem, melodią i ruchem, zajęcia oparte na muzyce i jej elementach, pobudzanie rozwoju dzieci poprzez wyrażanie ekspresji emocjonalnej, muzyka ma znaczący wpływ na poprawianie pamięci i koncentracji uwagi;
 • plastyczne: pobudzanie wyobraźni dziecka i kształtowanie jego osobowości, zajęcia te wpływają na rozwój sprawności manualnej , dzieci malują farbami, kredkami, lepią w masach plastycznych, wydzierają, przyklejają.
 • ruchowe: zajęcia, które rozwijają i wzmacniają wszystkie układy organizmu, są ważne dla kształtowania motoryczności dziecka, wpływają także na rozwój jego umiejętności społecznych.

Dzieci w żłobku  uczą się i rozwijają:

 • mowę i myślenie (czytanie przez opiekuna na głos, nauka wierszyków, śpiewanie piosenek, bajki i opowiadania oraz gry słowne):
 • kontakty społeczne (zabawy kierowane i spontaniczne z rówieśnikami i opiekunami):
 • sprawność ruchową (zajęcia i zabawy ruchowe):
 • zdolności manualne ( zabawy konstrukcyjne i zajęcia plastyczne):
 • procesy poznawcze (zagadki, układanki, puzzle):
 • samoobsługę i właściwe zachowania podczas posiłków.

Zajęcia w naszym żłobku dostosowane są nie tylko do wieku i rozwoju dzieci, ale także nawiązują tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na dany czas różnych świąt i innych okoliczności. Każde dziecko otoczone  jest miłością, troską i indywidualnym podejściem. Stwarzamy warunki poczucia bezpieczeństwa we wszystkich płaszczyznach aktywności dzieci, tak aby mogły codziennie bezpiecznie zdobywać nowe umiejętności.

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY – STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

Dziecko:

 • samodzielnie wykonuje czynności higieniczne,
 • potrafi kulturalnie zachować się przy stole,
 • samodzielnie spożywa posiłki,
 • próbuje się ubierać i rozbierać,
 • ma wdrożony nawyk mycia rąk, zębów,
 • wie, że należy utrzymywać porządek wokół siebie,
 • używa prawidłowo zwrotów grzecznościowych,
 • potrafi słuchać,
 • potrafi współistnieć w grupie,
 • dzieli się zabawkami, przedmiotami,
 • osiąga odpowiedni poziom sprawności manualnej.

Współpraca  z rodzicami:

 • Zorganizowanie zebrania dla rodziców w celu zapoznania ich z dokumentacją żłobka.
 • Organizowanie spotkań z rodzicami w celu omówienia bieżących spraw dotyczących pracy żłobka.
 • Informowanie rodziców o postępach ich dzieci, przedstawienie kart obserwacji

(dwukrotne popołudniowe konsultacje).

 • Spotkania z Radą Rodziców, ustalenie planu pracy na najbliższe miesiące.
 • Angażowanie rodziców w organizację imprez dla dzieci.
 • Systematyczne zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców na tablicy ogłoszeń w żłobku i stronie internetowej żłobka.
 • Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami, wspieranie rodziców w wypełnianiu ich wychowawczej funkcji względem dziecka.
 • Organizacja zajęć otwartych da rodziców.